WYKONUJEMY:

 • Programy funkcjonalno-użytkowe obiektów służby zdrowia
 • Projekty studialne (zakłady medycyny ratunkowej, szpitale powiatowe)
 • Analizy kosztów inwestycji
 • Analizy możliwości dostosowywania obiektów służby zdrowia do obowiązujących przepisów
 • Kosztorysy nakładcze i inwestorskie
 • Ekspertyzy konstrukcyjne i specjalistyczne

PROJEKTUJEMY:

 • Szpitale wieloprofilowe i specjalistyczne (szpitale kliniczne)
 • Przychodnie ogólne i specjalistyczne
 • Szpitale rehabilitacyjne i sanatoria, domy opieki itp.
 • Lądowiska śmigłowców ratunkowych na potrzeby szpitalnych oddziałów ratunkowych
 • Kuchnie, pralnie szpitalne
 • Obiekty zaplecza technicznego takie jak: kotłownie, wymiennikownie, maszynownie, tlenownie, hydrofornie, stacje trafo, agregatornie, magazyny materiałów łatwopalnych i żrących, warsztaty itp.
 • Technologię medyczną do wszystkich działów, kompleksowo lub wyrywkowo (centralne sterylizatornie, stacje dializ, oddziały intensywnej opieki), pracownie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, sale operacyjne itp.
 • Działy medycyny nuklearnej wraz z wykonaniem obliczeń osłon przed promieniowaniem (oraz z wytycznymi dla branż)
 • Projekty wnętrz pomieszczeń służby zdrowia
 • Wizualizacje architektoniczne
ZAWSZE PROWADZIMY NADZORY AUTORSKIE SWOICH PROJEKTÓW!

Oferujemy wielobranżową i kompleksową obsługę każdej inwestycji, poprzez realizację poszczególnych etapów prac projektowych:

 • Etap 1 – Analiza terenowa i formalno-prawna danej inwestycji (ewentualnie sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego, programu medycznego czy studium terenowo-przestrzennego)
 • Etap 2 – Szczegółowa Inwentaryzacja stanu istniejącego
 • Etap 3 – Projekt Koncepcyjny
 • Etap 4 – Wielobranżowy Projekt Budowlany celem otrzymania pozwolenia na budowę
 • Etap 5 – Projekty Wykonawcze poszczególnych branż, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kosztorysy Inwestorskie i Przedmiary Robót
 • Etap 6 – Sprawowanie czynności Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

NASZE USŁUGI ŚWIADCZYMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!